Work-with-us
Work-with-us.1
CARRER-icon4

Product Executive

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  คุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ค้นคว้า และจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาจำหน่ายทางช่องทาง Online ที่บริษัทฯกำหนดไว้
2. รักษายอดขายสินค้าเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งและเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายทันสมัยตลอดเวลา
3. อัพเดตข้อมูลสินค้า ราคา โปรโมชั่น รวมถึงจัดทำ Content เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ต่างๆให้ทันสมัยเป็นที่น่าสนใจของ ลูกค้า
4. ทํารายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ในสินค้าและแบรนด์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. ร่วมวางแผนกับการตลาดในการการคิดโปรโมชั่นและแคมเปญต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กําหนดไว้
6. สํารวจและแสวงหาข้อมูล ด้านการตลาด คู่แข่ง ลูกค้า เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุง สินค้าและแบรนด์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับและได้ตามเป้าหมาย
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อและจัดส่ง สินค้า รวมทั้งช่องทางการเก็บเงินจากลูกค้า
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หรือ ไอทีคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด การเขียน Content และการวางแผนการตลาด มาอย่างน้อย 2 ปีขึ้น
4. มีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคในการใช้สื่อต่างๆทาง Social Media เช่น การทํา SEO, SEM, Google Adword, Google Analytic, Facebook Analytic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ถ้าเคยผ่านงานด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ IT Computer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความกะตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ชอบงานท้าทายและชอบการเรียนรู้
7. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop และโปรแกรมตกแต่งได้
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้พร้อมทั้งเข้าใจในภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ขึนไป
9. ถ้ามีความสามารถด้าน Graphic design จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon4

Product Executive

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  คุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ค้นคว้า และจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาจำหน่ายทางช่องทาง Online ที่บริษัทฯกำหนดไว้
2. รักษายอดขายสินค้าเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งและเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายทันสมัยตลอดเวลา
3. อัพเดตข้อมูลสินค้า ราคา โปรโมชั่น รวมถึงจัดทำ Content เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ต่างๆให้ทันสมัยเป็นที่น่าสนใจของ ลูกค้า
4. ทํารายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ในสินค้าและแบรนด์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. ร่วมวางแผนกับการตลาดในการการคิดโปรโมชั่นและแคมเปญต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กําหนดไว้
6. สํารวจและแสวงหาข้อมูล ด้านการตลาด คู่แข่ง ลูกค้า เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุง สินค้าและแบรนด์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับและได้ตามเป้าหมาย
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อและจัดส่ง สินค้า รวมทั้งช่องทางการเก็บเงินจากลูกค้า
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หรือ ไอทีคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด การเขียน Content และการวางแผนการตลาด มาอย่างน้อย 2 ปีขึ้น
4. มีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคในการใช้สื่อต่างๆทาง Social Media เช่น การทํา SEO, SEM, Google Adword, Google Analytic, Facebook Analytic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ถ้าเคยผ่านงานด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ IT Computer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความกะตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ชอบงานท้าทายและชอบการเรียนรู้
7. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop และโปรแกรมตกแต่งได้
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้พร้อมทั้งเข้าใจในภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ขึนไป
9. ถ้ามีความสามารถด้าน Graphic design จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


CARRER-icon3

Digital Marketing

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  1 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้เกิดยอดขายให้กับบริษัทฯ
2. เขียน Content เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆของบริษัทฯ
3. คิดและออกแบบสื่อโฆษณา Online ในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
4. คิดแคมเปญและโปรโมชั่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่องทางออนไลน์และ Social Media ต่างๆ
5. นําเสนอวิธีการและช่องทางการทําการตลาดใหม่ๆ ให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดช่องทางการขายทาง Online
6. สรรหาช่องทางและสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและการให้บริการ ตลอดถึงกิจกรรม โปรโมชั่น ต่างๆของบริษัทฯเพื่อให้เกิดการรับรู้โดยทั่วไป
7. คิดและออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรม Event ทางการตลาดตามแผนงานประจําปีและตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ประสานงานและบริหารจัดการ กิจกรรม Event ทางการตลาดตามแผนงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลตามที่ได้รับมอบหมาย
9. สรุปและรายงานผลการจัด กิจกรรม Event ทางการตลาดให้ทางฝ่ายบริหารทราบ
10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หรือ ไอทีคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online การเขียน Content และการวางแผนการตลาด มาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคในการใช้สื่อต่างๆทาง Social Media เช่น การทํา SEO, SEM, Google Adword, Google Analytic, Facebook Analytic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ถ้าเคยผ่านงานด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ IT Computer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทํางานในภาวะกดดันได้ดีชอบงาน Entertain และ activities
7. บุคคลิกร่าเริง ยิ้มแย้ม มีจิตอาสา และมีความสามารถในการนําเสนอสูง
8. มีความกะตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที ชอบงานท้าทาย
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้พร้อมทั้งเข้าใจในภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ขึ้นไป
10. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon3

Digital Marketing

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  1 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้เกิดยอดขายให้กับบริษัทฯ
2. เขียน Content เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆของบริษัทฯ
3. คิดและออกแบบสื่อโฆษณา Online ในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
4. คิดแคมเปญและโปรโมชั่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่องทางออนไลน์และ Social Media ต่างๆ
5. นําเสนอวิธีการและช่องทางการทําการตลาดใหม่ๆ ให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดช่องทางการขายทาง Online
6. สรรหาช่องทางและสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและการให้บริการ ตลอดถึงกิจกรรม โปรโมชั่น ต่างๆของบริษัทฯเพื่อให้เกิดการรับรู้โดยทั่วไป
7. คิดและออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรม Event ทางการตลาดตามแผนงานประจําปีและตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ประสานงานและบริหารจัดการ กิจกรรม Event ทางการตลาดตามแผนงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลตามที่ได้รับมอบหมาย
9. สรุปและรายงานผลการจัด กิจกรรม Event ทางการตลาดให้ทางฝ่ายบริหารทราบ
10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หรือ ไอทีคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online การเขียน Content และการวางแผนการตลาด มาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคในการใช้สื่อต่างๆทาง Social Media เช่น การทํา SEO, SEM, Google Adword, Google Analytic, Facebook Analytic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ถ้าเคยผ่านงานด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ IT Computer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทํางานในภาวะกดดันได้ดีชอบงาน Entertain และ activities
7. บุคคลิกร่าเริง ยิ้มแย้ม มีจิตอาสา และมีความสามารถในการนําเสนอสูง
8. มีความกะตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที ชอบงานท้าทาย
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้พร้อมทั้งเข้าใจในภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ขึ้นไป
10. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


CARRER-icon2

Business Development

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. นําเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ IT solution, Innovation ใหม่ๆให้กลับลูกค้าองค์กร หรือบริษัท รวมถึงหน่วยงานของรัฐ ตาม แผนงานงานและเป้าหมายที่ทางบริษัทฯกําหนด
2. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ ให้ลูกค้าตามเป้าหมายได้ทราบ พร้อมทั้งนําเสนอตามความต้องการของลูกค้า
3. ออก Visit ลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมติดตามรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาย
4. ขยายช่องทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้กับบริษัทฯ
5. เข้าอบรมและสัมมนาร่วมกับทาง ผู้ผลิต, Vendor, Supplier, distributor เพื่อเข้าใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปเสนอให้กับทางลูกค้าต่อไป
6. รับผิดชอบงานวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจรวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการขายให้ประสบความสําเร็จตามที่บริษัทฯกําหนด
7. งานอื่นๆในสายงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับ IT สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ มีประสบการณ์ในสายงาน พัฒนาธุรกิจ, การขาย, การตลาด ไม่น้อยกว่า3ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสินค้า IT ทั้ง Hardware, Software, solution, Innovation และเทคโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
4. มีประสบการณ์ด้านการนําเสนองานขาย และติดต่อองค์กร หรือบริษัท
5. มีความสามารถด้านการวางแผนงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคาดการณ์ในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
7. มีบุคลิกที่ชอบงานด้านสาย IT solution, Innovation และเทคโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลา
8. มีทัศนคติที่ดีต่องานต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานสูง สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้ดี
9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อ่าน เขียน และเข้าใจในภาษาได้ในระดับดี
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon2

Business Development

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. นําเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ IT solution, Innovation ใหม่ๆให้กลับลูกค้าองค์กร หรือบริษัท รวมถึงหน่วยงานของรัฐ ตาม แผนงานงานและเป้าหมายที่ทางบริษัทฯกําหนด
2. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ ให้ลูกค้าตามเป้าหมายได้ทราบ พร้อมทั้งนําเสนอตามความต้องการของลูกค้า
3. ออก Visit ลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมติดตามรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาย
4. ขยายช่องทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้กับบริษัทฯ
5. เข้าอบรมและสัมมนาร่วมกับทาง ผู้ผลิต, Vendor, Supplier, distributor เพื่อเข้าใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปเสนอให้กับทางลูกค้าต่อไป
6. รับผิดชอบงานวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจรวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการขายให้ประสบความสําเร็จตามที่บริษัทฯกําหนด
7. งานอื่นๆในสายงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับ IT สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ มีประสบการณ์ในสายงาน พัฒนาธุรกิจ, การขาย, การตลาด ไม่น้อยกว่า3ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสินค้า IT ทั้ง Hardware, Software, solution, Innovation และเทคโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
4. มีประสบการณ์ด้านการนําเสนองานขาย และติดต่อองค์กร หรือบริษัท
5. มีความสามารถด้านการวางแผนงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคาดการณ์ในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
7. มีบุคลิกที่ชอบงานด้านสาย IT solution, Innovation และเทคโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลา
8. มีทัศนคติที่ดีต่องานต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานสูง สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้ดี
9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อ่าน เขียน และเข้าใจในภาษาได้ในระดับดี

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


CARRER-icon

Project Sales

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามประสบการณ์/โครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบขายสินค้าเกี่ยวกับ Networking, Server, Storage, Cloud, Software
2. สามารถออกแบบและนําเสนอขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้
3. วางแผนงานด้านการขายและกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯกําหนดไว้ได้
4. รักษาฐานการขายในกลุ่มของลูกค้าเดิมและลูกค้าหลักของบริษัทฯรวมทั้งหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
5. ศึกษาหาความรู้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทฯ พร้อมทั้งเทคโนโลยีต่างๆของผู้ผลิต เพื่อสามารถถ่ายทอดแนะนําให้ลูกค้าทราบได้
6. ออกเยี่ยมเยืยนและพบปะลูกค้าในกรณีต่างๆ เพื่อสร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ให้กับบริษัทฯ
7. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขายและสินค้าประเภท IT เช่น PC Notebook, Networking, Server, Storage, Cloud, Software เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ TOR และการ Comply Spec
5. มีประสบการณ์ในงานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พูด, เขียน
7. มีความรับผิดชอบต่องาน ความตรงต่อเวลา และมีไหวพริบในการแข่งขันด้านการขาย
8. มีทักษะด้านการเจราต่อรอง และการนําเสนอผลงานเป็นอย่างดี
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon

Project Sales

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามประสบการณ์/โครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบขายสินค้าเกี่ยวกับ Networking, Server, Storage, Cloud, Software
2. สามารถออกแบบและนําเสนอขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้
3. วางแผนงานด้านการขายและกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯกําหนดไว้ได้
4. รักษาฐานการขายในกลุ่มของลูกค้าเดิมและลูกค้าหลักของบริษัทฯรวมทั้งหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
5. ศึกษาหาความรู้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทฯ พร้อมทั้งเทคโนโลยีต่างๆของผู้ผลิต เพื่อสามารถถ่ายทอดแนะนําให้ลูกค้าทราบได้
6. ออกเยี่ยมเยืยนและพบปะลูกค้าในกรณีต่างๆ เพื่อสร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ให้กับบริษัทฯ
7. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขายและสินค้าประเภท IT เช่น PC Notebook, Networking, Server, Storage, Cloud, Software เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ TOR และการ Comply Spec
5. มีประสบการณ์ในงานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พูด, เขียน
7. มีความรับผิดชอบต่องาน ความตรงต่อเวลา และมีไหวพริบในการแข่งขันด้านการขาย
8. มีทักษะด้านการเจราต่อรอง และการนําเสนอผลงานเป็นอย่างดี

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


CARRER-icon3

Project Sales IT (Government)/พนักงานขายโครงการ (งานราชการ)

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  1 อัตรา
เงินเดือน     :  20,000 – 35,000 /เดือน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบงานขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ IT computer, Storage และ IT Solution ให้แก่หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษารวมถึงองค์กรต่างๆ
2. ออกพบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอขายสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าได้
3. วางแผนงานด้านการขายและผลักดันยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
4. ติดตามและปิดงานขายโครงการที่รับผิดชอบได้ตามสัญญาและแผนงาน
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อให้การขายและการบริการหลังการขายบรรลุผลสำเร็จ
6. ติดตามความต้องการของลูกค้าและงานที่หน่วยงานต่างๆมีการเปิดประมูลหรือจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมข้อมูลยื่นแข่งขัน
7. ศึกษาสินค้า บริการ ที่บริษัทฯมีพร้อมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้
8. ออกเยี่ยมลูกค้าดูแลประวัติการสั่งซื้อและสถานะการเงินของลูกค้าที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
9. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขา IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ในการขายสินค้ากลุ่ม PC Notebook, Networking, Server, Storage, Cloud, Software และ IT Solutions และอื่นๆไม่น้อยกว่า 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ TOR และการ Comply Spec เคยผ่านงานขายแบบประมูลและขายแบบองค์กรต่อองค์กร โดยเฉพาะงานองค์กรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดีโดยเฉพาะโปรแกรม Excel
6. สามารถทํางานในภาวะความกดดันได้ดีมีความอดทน สามารถการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
7. มีทักษะในการเจราต่อรอง การประสานงาน และการนําเสนอผลงาน ได้ในระดับดีมาก
8. สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ถึงดี
9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ
10. ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
11. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon3

Project Sales IT (Government)/พนักงานขายโครงการ (งานราชการ)

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  1 อัตรา
เงินเดือน     :   20,000 – 35,000 /เดือน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบงานขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ IT computer, Storage และ IT Solution ให้แก่หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษารวมถึงองค์กรต่างๆ
2. ออกพบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอขายสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าได้
3. วางแผนงานด้านการขายและผลักดันยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
4. ติดตามและปิดงานขายโครงการที่รับผิดชอบได้ตามสัญญาและแผนงาน
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อให้การขายและการบริการหลังการขายบรรลุผลสำเร็จ
6. ติดตามความต้องการของลูกค้าและงานที่หน่วยงานต่างๆมีการเปิดประมูลหรือจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมข้อมูลยื่นแข่งขัน
7. ศึกษาสินค้า บริการ ที่บริษัทฯมีพร้อมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้
8. ออกเยี่ยมลูกค้าดูแลประวัติการสั่งซื้อและสถานะการเงินของลูกค้าที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
9. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขา IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ในการขายสินค้ากลุ่ม PC Notebook, Networking, Server, Storage, Cloud, Software และ IT Solutions และอื่นๆไม่น้อยกว่า 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ TOR และการ Comply Spec เคยผ่านงานขายแบบประมูลและขายแบบองค์กรต่อองค์กร โดยเฉพาะงานองค์กรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดีโดยเฉพาะโปรแกรม Excel
6. สามารถทํางานในภาวะความกดดันได้ดีมีความอดทน สามารถการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
7. มีทักษะในการเจราต่อรอง การประสานงาน และการนําเสนอผลงาน ได้ในระดับดีมาก
8. สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ถึงดี
9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ
10. ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
11. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


CARRER-icon2

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  1 อัตรา
เงินเดือน     :  คุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. บริหารและควบคุมการดําเนินงานรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบที่กําหนดไว้
2. บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. บริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
4. ดูแลการเคลื่อนไหวของสินค้า ในส่วนทั้งรับ-จ่าย ว่าเพียงพอกับความต้องการ หรือไม่
5. วิเคราะห์ข้อมูลของสินค้าคงคลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯที่กําหนดไว้
6. ตรวจนับปริมาณสินค้า ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน และประจําปี พร้อม Report ส่งฝ่ายบัญชีและผู้บริหารได้รับทราบตามกําหนด
7. วางแผนการจัดการพื้นที่คลังสนคิาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, โลจิสติกส์, IT
3. มีประสบการณ์ในสายงานบริหารและจัดการคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป และเคยผ่านการบริหารงานคลังสินค้า IT มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้เกี่ยวกับ IT computer ทั้ง Hardware และ Software จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ได้ในระดับดี
6. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารคลังสินค้าได้
7. สามารถทํางานในภาวะความกดดันได้ดีมีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
8. มีทักษะในการเจรา การประสานงาน และการนําเสนอ ได้ในระดับดีมาก
9. สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับพอใช้ถึงดี
10. สามารถทํางานล่วงเวลาในบางครั้ง หรือช่วงที่มีงานเร่งด่วนได้
11. มีความรับผิดชอบ ความแม่นยําละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
12. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon2

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  1 อัตรา
เงินเดือน     :  คุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. บริหารและควบคุมการดําเนินงานรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบที่กําหนดไว้
2. บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. บริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
4. ดูแลการเคลื่อนไหวของสินค้า ในส่วนทั้งรับ-จ่าย ว่าเพียงพอกับความต้องการ หรือไม่
5. วิเคราะห์ข้อมูลของสินค้าคงคลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯที่กําหนดไว้
6. ตรวจนับปริมาณสินค้า ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน และประจําปี พร้อม Report ส่งฝ่ายบัญชีและผู้บริหารได้รับทราบตามกําหนด
7. วางแผนการจัดการพื้นที่คลังสนคิาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, โลจิสติกส์, IT
3. มีประสบการณ์ในสายงานบริหารและจัดการคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป และเคยผ่านการบริหารงานคลังสินค้า IT มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้เกี่ยวกับ IT computer ทั้ง Hardware และ Software จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ได้ในระดับดี
6. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารคลังสินค้าได้
7. สามารถทํางานในภาวะความกดดันได้ดีมีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
8. มีทักษะในการเจรา การประสานงาน และการนําเสนอ ได้ในระดับดีมาก
9. สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับพอใช้ถึงดี
10. สามารถทํางานล่วงเวลาในบางครั้ง หรือช่วงที่มีงานเร่งด่วนได้
11. มีความรับผิดชอบ ความแม่นยําละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
12. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


CARRER-icon4

Telesales

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  15,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. นําเสนอขายสินค้าผลิตภัณณ์ต่างๆเกี่ยวกับ IT พร้อมโปรโมชั่นต่างๆไปยังกลุ่มลูกค้าทางโทรศัพท์, ทาง E-mail และ สื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัทฯ
2. รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้สามารถขายสินค้าและบริการได้ตามเป้า
3. ประสานงานหน่วยงานภายในบริษัทฯเพื่อส่งมอบสินค้าและปิดการขาย
4. จัดทํารายงานข้อมูลการโทรหาลูกค้าและข้อมูลการขายผ่านทางโทรศัพท์และทาง E-mail และ สื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
5. รักษายอดขายและกิจกรรมงานขายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นที่สนใจของลูกค้าภายนอกและสามารถขายได้ตามเป้าที่กําหนด
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไป สาขาที่เกี่ยวกับ IT สารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ
3. มีความรู้ด้านไอที IT computer ทั้ง Hardware และ Software เป็นอย่างดี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใส่ใจต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
5. เรียนรู้งานได้ไว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. ชอบงานบริการ มีความกะตือรือร้น มีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในทุกสถานะการณ์
7. มีทักษะด้านการสื่อสาร การโต้ตอบ การเจราต่อรอง การนําเสนอสินค้า ได้ดี
8. สามารถโปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Outlook ได้ดี
9. มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ สามารถ อ่าน เข้าใจ และสื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษได้
10. หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย IT และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon4

Telesales

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  15,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. นําเสนอขายสินค้าผลิตภัณณ์ต่างๆเกี่ยวกับ IT พร้อมโปรโมชั่นต่างๆไปยังกลุ่มลูกค้าทางโทรศัพท์, ทาง E-mail และ สื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัทฯ
2. รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้สามารถขายสินค้าและบริการได้ตามเป้า
3. ประสานงานหน่วยงานภายในบริษัทฯเพื่อส่งมอบสินค้าและปิดการขาย
4. จัดทํารายงานข้อมูลการโทรหาลูกค้าและข้อมูลการขายผ่านทางโทรศัพท์และทาง E-mail และ สื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
5. รักษายอดขายและกิจกรรมงานขายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นที่สนใจของลูกค้าภายนอกและสามารถขายได้ตามเป้าที่กําหนด
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไป สาขาที่เกี่ยวกับ IT สารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ
3. มีความรู้ด้านไอที IT computer ทั้ง Hardware และ Software เป็นอย่างดี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใส่ใจต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
5. เรียนรู้งานได้ไว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. ชอบงานบริการ มีความกะตือรือร้น มีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในทุกสถานะการณ์
7. มีทักษะด้านการสื่อสาร การโต้ตอบ การเจราต่อรอง การนําเสนอสินค้า ได้ดี
8. สามารถโปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Outlook ได้ดี
9. มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ สามารถ อ่าน เข้าใจ และสื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษได้
10. หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย IT และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


© 2021 WTC COMPUTER. All rights reserved.